1. การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน ThaiRoute.com Developer Connection ผู้ลงทะเบียนจะต้องให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทะเบียนให้ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง
2. ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้ไว้กับทางบริษัทฯ จะถือเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผย ต่อผู้อื่นหรือบุคคลใด ข้อมูลของท่านจะถูกเปิดเผย ในกรณีที่ "เป็นคำร้องขอจากศาล ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย" หรือเพื่อปกป้องการคุกคามต่อผู้ใช้บริการท่านอื่น หรือเพื่อปกป้องและป้องกันสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือเพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ลงทะเบียน ThaiRoute.com Developer Connection สามารถใช้บริการต่างๆ ที่เปิดให้บริการได้ และผู้ลงทะเบียนจะไม่ให้ข้อมูลการเชื่อมต่อหรือการเข้าถึงการใช้งานบัญชีแก่บุคคลอื่น
4. หากบริษัทฯ พบว่าผู้ลงทะเบียนละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ หรือใช้บริการในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือสแปม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการกับผู้ลงทะเบียนท่านนั้นทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ผู้ลงทะเบียนตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิของผู้ลงทะเบียน
5. ผู้ลงทะเบียนจะได้รับค่าตอบแทนจากรายการซึ่งผู้ใช้บริการชำระเงิน ตามอัตราที่ผู้ลงทะเบียนกำหนดในระบบ อยู่ในช่วงระหว่าง 10-50 บาท โดยบริษัทฯ จะโอนค่าตอบแทนเข้าบัญชีออนไลน์ของผู้ลงทะเบียนเฉพาะผู้ลงทะเบียนซึ่งทำการใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารเข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้น และผู้ลงทะเบียนมีหน้าที่ตรวจสอบ หรือส่งคำสั่งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ลงทะเบียนเองตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ให้เท่านั้น
6. บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าดำเนินการจัดการในอัตรา 10 บาท/ที่นั่ง จากตั๋วโดยสารที่ผู้ลงทะเบียนจำหน่ายได้ โดยการหักบัญชีออนไลน์อัตโนมัติ
7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดของเนื้อหาใดๆ ที่เกิดจากการใช้ ThaiRoute.com Developer Connection และไม่รับผิดชอบต่อการนำระบบไปใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือผิดกฎหมาย หรือการใช้งานที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม
8. การลงทะเบียนนี้เป็น Exclusive Agreement ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถนำตั๋วรถโดยสารของผู้ให้บริการเดินรถหรือตั๋วรถโดยสารอื่นใดซึ่งมิใช่เป็นการเชื่อมต่อผ่านระบบของบริษัทฯ มาจำหน่ายหรือให้บริการบนเว็บไซต์ (Domain Name) เดียวกันกับเว็บไซต์ที่ผู้ลงทะเบียนเชื่อมต่อกับระบบของบริษัทฯ ได้ หากผู้ลงทะเบียนละเมิดข้อตกลงนี้บริษัทฯ มีสิทธิระงับบริการและยกเลิกบัญชีรวมถึงปฏิเสธการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้ลงทะเบียน
9. บริษัทฯ อาจแจ้งข่าวสารผ่านทางหน้าจอระบบ TDC หรืออีเมล์ หรือช่องทางอิเล็คทรอนิกส์อื่นใด ทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งทุกช่องทาง นักพัฒนาระบบจะต้องติดตามข่าวสารเหล่่านั้นด้วยตนเองและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่บริษัทแจ้งโดยเคร่งครัด
10. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการยกเลิกบริการ หรือบางส่วนของบริการ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แก้ไขล่าสุด 30 มีนาคม 2563